Slovník pojmov

A   D  K  G  O   R

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

Určí sa ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek všetkých sporiteľov daného dôchodkového fondu v deň výpočtu. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa počíta každý pracovný deň.

Depozitár dôchodkového fondu

Depozitár dôchodkového fondu je banka, alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má povolenie na výkon činnosti depozitára a na vykonávanie vedľajšej investičnej služby, spočívajúcej v úschove alebo správe cenných papierov.

Depozitár vedie pre každý dôchodkový fond jeden bežný účet, cez ktorý musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody prostriedkov, ktoré tvoria majetok v dôchodkovom fonde. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie bez vedomia depozitára nakladať s majetkom v dôchodkových fondoch. Depozitár (t.j. banka) najmä kontroluje, či všetky transakcie, týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde, sú vykonávané v súlade so zákonom. Kontroluje ďalej napr. výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky, výpočet a úhrady odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu, dodržiavanie pravidiel investovania v dôchodkových fondoch podľa limitov a obmedzení, vyplývajúcich zo zákona a štatútov dôchodkového fondu.

Ak depozitár zistí porušenie zákona, alebo štatútu dôchodkového fondu, pri transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde, bez odkladu musí informovať dôchodkovú správcovskú spoločnosť a orgán dohľadu (od 1.1.2006 vykonáva dohľad nad starobným dôchodkovým sporením Národná banka Slovenska).

Dôchodková správcovská spoločnosť musí mať pre všetky tri ňou spravované dôchodkové fondy toho istého depozitára.
Depozitármi dôchodkových správcovských spoločností v súčasnosti sú tieto banky:

Dôchodková jednotka

Podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota je vyjadrená v slovenských korunách a určuje sa s presnosťou na 4 desatinné miesta. Dôchodková správcovská spoločnosť po úhrade príspevku od Sociálnej poisťovne na bežný účet dôchodkového fondu, v ktorom sporiteľ sporí u depozitára, pripíše na osobný dôchodkový účet sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu hodnoty príspevku a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky daného dôchodkového fondu.

Osobný dôchodkový účet

Je to účet, ktorý DSS podľa zákona vytvorí každému sporiteľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Na tomto účte sa eviduje počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu, prostredníctvom ktorého sporiteľ investuje. Peniaze, uložené na osobnom dôchodkovom účte, sú majetkom sporiteľa.

Rezervný fond solidarity

Jeden z fondov, vytváraných Sociálnou poisťovňou, ktorým Sociálna poisťovňa ručí za škodu, spôsobenú sporiteľovi rozhodnutím, postupom, alebo iným konaním dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo depozitára. Nárok na úhradu škody z rezervného fondu solidarity vzniká vždy až na základe rozhodnutia súdu.Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260