Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Bezpečnosť úspor

Dodržiavanie prísnych pravidiel upravujúcich rámec starobného dôchodkového sporenia podlieha piatim stupňom kontroly, z ktorých najvýznamnejším je dohľad Národnej banky Slovenska.


Majetok na osobných dôchodkových účtoch je počas celej doby sporenia majetkom sporiteľov a tieto prostriedky sú striktne oddelené od majetku DSS. DSS povinne vedú oddelené účtovníctvo, zvlášť pre vlastný majetok a zvlášť pre majetok a hospodárenie s ním v jednotlivých fondoch.

Bezpečnosť úspor na osobnom dôchodkovom účte je prvoradá. Štát definuje legislatívny rámec sporenia na dôchodok a dôchodkovým správcovským spoločnostiam ukladá povinnosti podľa zákona č. 43/2004 Z. z.

Garancie

V garantovanom dôchodkovom fonde je DSS povinná zabezpečiť, aby hodnota dôchodkovej jednotky bola na konci každého desaťročného obdobia vyššia ako na jeho začiatku. Ak sa jej to nepodarí zabezpečiť investovaním, musí rozdiel doplatiť zo svojho majetku. Hodnota majetku, ktorú mal sporiteľ na svojom osobnom dôchodkovom účte na začiatku obdobia, nesmie byť na jeho konci nižšia. Sledovanými obdobiami sú desaťročné horizonty začínajúce sa vždy prvým januárom príslušného roka. Každým novým rokom začína plynúť ďalšie desaťročné sledované obdobie.

Ak DSS túto podmienku porušia, sú povinné do fondu doplniť z vlastného majetku minimálne toľko prostriedkov, aby spomenutý pokles hodnoty dôchodkovej jednotky anulovali. Túto povinnosť majú po uplynutí každého desaťročného sledovaného obdobia.

Ilustratívny príklad

Anton vstúpil do druhého piliera a hneď na začiatku mu bol odvedený príspevok z hrubej mzdy. Ten bol následne pripísaný na jeho osobný dôchodkový účet v DSS dňa 1. 1. 2017 v čistej výške 1 euro. Avšak ihneď potom Anton odcestoval do zahraničia, a teda sporiteľom v druhom pilieri ostal, avšak prestal doň prispievať novými príspevkami.

Ak bude v tomto stave zotrvávať až do 31. 12. 2026, jeho DSS musí zo zákona zabezpečiť, aby po uplynutí tohto obdobia mal Anton na svojom účte minimálne to jedno euro! A to bez ohľadu na to, čo sa medzitým na finančných trhoch dialo alebo aké poplatky si DSS strhla.

Investičné limity

Dôchodkové fondy môžu investovať iba do kvalitných, likvidných a verejne obchodovateľných cenných papierov, ohodnotených medzinárodnými ratingovými agentúrami. Majetok investovaný do cenných papierov vydaných jedným subjektom je zákonom limitovaný.

Na dodržiavanie investičných limitov denne dozerá predovšetkým depozitár – schvaľuje všetky investičné obchody a Národná banka Slovenska, ktorá dostáva denne informácie od všetkých DSS o realizovaných investičných obchodoch, štruktúre majetku vo fondoch, ako aj množstvo iných informácií.

Päť stupňov kontroly

Dodržiavanie prísnych pravidiel upravujúcich rámec starobného dôchodkového sporenia podlieha piatim stupňom kontroly

1.

Národná banka Slovenska (NBS)

Je hlavným orgánom dohľadu nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Dodržiavanie zákonov a pravidiel investovania kontroluje vo všetkých DSS na každodennej báze na diaľku a aj dohľadom na mieste. V prípade nedostatkov v činnosti DSS môže ukladať sankcie a v krajnom prípade odobrať licenciu.
NBS dohliada aj na banky, ktoré vykonávajú funkciu depozitára pre jednotlivé DSS a životné poisťovne, ktoré vyplácajú dôchodky z druhého piliera.

Viac informácií je na stránke www.nbs.sk.

2.

Depozitár

Depozitárom je banka, ktorá vedie účty pre všetky dôchodkové fondy, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje. Na tieto účty prichádzajú všetky príspevky na starobné dôchodkové sporenie a následne sa investujú v súlade s investičnou stratégiou daného fondu.

Každý pokyn na nákup alebo predaj investičných nástrojov, napríklad cenných papierov, kontroluje depozitár a zároveň realizuje len tie pokyny DSS, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Depozitár tiež kontroluje, či si DSS správne stanovila poplatky účtované na ťarchu fondu alebo či správne ocenila majetok v ňom. Činnosť depozitára podlieha kontrole NBS.

DSSDepozitár/Banka
365.life, d. s. s., a. s. Československá obchodná banka, a.s.
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Tatra banka, a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Slovenská sporiteľňa, a.s.
UNIQA d.s.s., a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
VÚB Generali d.s.s., a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

3.

Audítor

Dôchodková správcovská spoločnosť vedie za každý dôchodkový fond oddelené účtovníctvo. Účtovnú závierku overuje každý rok nezávislý audítor, ktorý garantuje, že účtovníctvo DSS je v súlade so zákonmi a s príslušnými daňovými predpismi.

4.

Vnútorná kontrola

Každá DSS má zo zákona ustanovenú vnútornú a od chodu firmy oddelenú kontrolnú zložku, ktorá popri externom audítorovi je garantom ďalšej nezávislej kontroly aktivít spoločnosti.

5.

Sporitelia

Pre sporiteľov povinne zverejňujú dôchodkové správcovské spoločnosti na webových stránkach, v periodikách a v pobočkách podrobné informácie o činnosti. Sporiteľ dostáva minimálne raz za rok bezplatne papierový výpis o stave na svojom osobnom dôchodkovom účte a jeho stav si môže kedykoľvek kontrolovať cez zabezpečené webové rozhranie DSS.

Na internetovej stránke musí  DSS okrem iného zverejňovať

  • aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v každom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje,
  • aktuálnu výšku svojich poplatkov,
  • polročné a ročné správy o svojom hospodárení,
  • údaje o svojich zakladateľoch.