Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Dôchodkový systém

Slovenský dôchodkový systém je postavený na troch pilieroch.

Trojpilierový systém vychádza z presvedčenia, že ľudia by nemali zostať v starobe závislí od príjmu len z jedného zdroja.


Základ moderného trojpilierového systému bol na Slovensku položený v roku 2004 reformným zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pomer počtu osôb v produktívnom veku k počtu osôb v poproduktívnom veku

V roku 2006

5,71 : 1


V roku 2050 predpoklad

1,9 : 1

(Zdroj: Štatistický Úrad SR a MPSVR SR – Dôvodová správa k zákonu o sociálnom poistení)

V roku 2019 tvorili ľudia nad 65 rokov 16,3 percenta obyvateľov v Slovenskej republike. V roku 2070 sa odhaduje, že tento počet sa takmer zdvojnásobí na 31,7 percenta obyvateľstva. Na dôchodku budeme dlhšie a bude nás viac.

(Zdroj: Správa EK o starnutí populácie, 2021)

Trojpilerový dôchodkový systém

I. pilier

povinné dôchodkové poistenie

dávkovo definované a priebežne financované poistenie spravované Sociálnou poisťovňou

Prostriedky z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí sa priebežne, čiže v tom istom roku prerozdeľujú dôchodcom vo forme dôchodkov.

II. pilier

starobné dôchodkové poistenie

príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie

Dôchodkové správcovské spoločnosti investujú prostredníctvom dôchodkových fondov. Odvody a príspevky sporiteľov sa zhodnocujú na osobnom účte.

III. pilier

dobrovoľné doplnkové dôchodkové poistenie

príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie

Finančné prostriedky tvoria dobrovoľné príspevky účastníkov. Doplnkové dôchodkové spoločnosti zhodnocujú úspory vo fáze sporenia a vyplácajú aj dávky zo systému.

Základný systém dôchodkového zabezpečenia

Vzťah s dôchodkovým systémom sa pre občana začína vstupom na pracovný trh.

Základným zmyslom dvojpilierového systému je zabezpečenie príjmu v starobe z dvoch nezávislých a na odlišných princípoch fungujúcich zdrojov, čím sa rozkladá riziko jeho financovania.

Prvý a druhý pilier tvoria spolu základný systém dôchodkového zabezpečenia.

Prvý pilier

Účasť na povinnom zákonnom poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Podstatou prvého piliera je úzka previazanosť na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem.

Poistenec, ktorý je iba v prvom pilieri a odvádza odvody, bude dostávať dôchodok výlučne zo Sociálnej poisťovne. Tento dôchodok je financovaný z odvodov ľudí, ktorí v tom čase pracujú.

Druhý pilier

Pre pracujúcich do určitého veku je vstup dobrovoľný. Pre tých, ktorí prichádzajú na trh práce od mája 2023, je vstup do druhého piliera automatický a účasť dobrovoľná.

Následne po vstupe do druhého piliera je však sporenie povinné. Peniaze na osobnom dôchodkovom účte sú majetkom sporiteľa a nasporená suma je predmetom dedičského konania.

Zmena od 1. mája 2023

Tretí pilier

Účastníkom dobrovoľného dôchodkového sporenia sa môže stať pracujúci od osemnástich rokov. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, je vstup do tretieho piliera povinný.

Úspory v treťom pilieri sú vlastníctvom účastníka. Zamestnávatelia si zaplatené príspevky môžu zahrnúť do daňových výdavkov do výšky šiestich percent zúčtovanej mzdy zamestnanca.

Viac na stránkach Asociácie DDS

Odvody na starobné poistenie

V súčasnosti predstavujú odvody na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu s príslušným legislatívnym obmedzením v danom roku.

V roku 2024 sa 18-percentné povinné odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že

14 percent

ostáva v Sociálnej poisťovni,

4 percentá

putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS.

Od roku 2024 je stanovaná výška príspevku do druhého piliera 4 percentá hrubej mzdy.

Dobrovoľné príspevky

Každý sporiteľ si môže na osobný dôchodkový účet v DSS posielať aj dobrovoľné príspevky. Túto možnosť si dohodne priamo v zmluve alebo uzatvorí dodatok k jestvujúcej zmluve. Frekvenciu aj výšku dobrovoľných príspevkov si zvolí podľa vlastného uváženia.

Zmena poplatkov od 1. januára 2023

Na dodržiavanie investičných limitov denne dozerá predovšetkým depozitár – schvaľuje všetky investičné Sporiteľ môže počas sporenia využiť nízke poplatky za správu úspor. Pri dobrovoľnom platení príspevkov do druhého piliera nie je sporiteľ ničím viazaný a pri odchode do dôchodku sa rozhodne, ako s úsporami naloží.

Druhý pilier

Druhý pilier bol na Slovensku zavedený v roku 2004. Po dvoch desiatkach rokov prechádza zásadnou reformou.

Vstup do druhého piliera
Občan vstupuje do druhého piliera uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.


Výber povinných príspevkov realizuje Sociálna poisťovňa a potom ich postúpi sporiteľovej DSS, ktorá ich v podobe dôchodkových jednotiek pripíše na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

Dobrovoľný vstup do druhého piliera

Pre osoby mladšie ako 40 rokov je vstup do druhého piliera dobrovoľný a následne je účasť povinná.

Automatický vstup

Pre každého, kto vstúpil na trh práce po 1. máji 2023, platí automatický vstup do druhého piliera. Do dvoch rokov sa sporiteľ môže rozhodnúť, či v druhom pilieri zostane.

Ak si sporiteľ nevyberie do pol roka od vstupu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, pridelí mu ju Sociálna poisťovňa. Toto rozhodnutie môže sporiteľ po roku zmeniť.

Zmena od 1. mája 2023

V prípade účasti v druhom pilieri sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné.

V súčasnosti sa občania môžu rozhodnúť pre jednu z piatich DSS na slovenskom trhu.


Osobný dôchodkový účet sporiteľa Osobný dôchodkový účet

Osobný dôchodkový účet vedie dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzavretú zmluvu. Na účte sú zaznamenané všetky pohyby majetku – príspevky, poplatky a presuny.

Dobrovoľné príspevky sú na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa evidované oddelene od povinných. Vždy je preto možné určiť, aká časť úspor pochádza z povinných príspevkov a aká časť z dobrovoľných.

Výpis z účtu

Dôchodková správcovská spoločnosť má zákonnú povinnosť posielať sporiteľom raz ročne výpis z osobného dôchodkového účtu.

Výpis z účtu je personalizovaný podľa toho, v akej sporiacej či výplatnej fáze sa sporiteľ nachádza. Obsahuje informáciu o pohyboch na účte, zhodnotení a aktuálnom zostatku ku dňu výpisu. Jeho súčasťou je aj prognóza dôchodku z druhého piliera vypočítaná na základe aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa a informácie o vhodnosti zvolenej investičnej stratégie.

Výpisy zasielajú DSS primárne v elektronickej podobe. Ak sporiteľ nemá určenú adresu elektronickej pošty, správca úspor zasiela výpis listinne na dohodnutú doručovaciu adresu sporiteľa.

Každý sporiteľ si môže kontrolovať výpis aj prostredníctvom bezplatného elektronického prístupu k osobnému dôchodkovému účtu cez webové rozhranie svojej DSS.

Vzory výpisov z osobného dôchodkového účtu nájdete TU

Dôchodkové fondy

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.

Zároveň môže vytvárať aj iné dôchodkové fondy, garantované alebo negarantované so špecifickými investičnými stratégiami.

1.

Garantované fondy

(dlhopisové)

2.

Negarantované fondy

(akciové, zmiešané a indexové)

Štatút a informačný prospekt dôchodkového fondu poskytuje informácie o zameraní a cieľoch investičnej stratégie s majetkom v konkrétnom dôchodkovom fonde a je zverejnený na príslušnej webovej stránke DSS.

Predvolená investičná stratégia

Rozloženie úspor

Sporiteľ si môže sporiť v dvoch fondoch súčasne, no jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

V súčasnosti všetky dôchodkové správcovské spoločnosti poskytujú sporiteľom fondy, z ktorých si môžu podľa veku a investično-rizikového profilu kombinovať vhodný pomer úspor.

V počiatočných fázach sporenia by teda malo prevažovať sporenie v negarantovaných fondoch a s pribúdajúcim vekom a rastúcimi úsporami sa postupne presúvať do garantovaných fondov.

Investičný dotazník

Väčšina DSS zverejňuje na webovej stránke investičný dotazník, ktorý pomáha pri zostavení rizikového profilu sporiteľa a pri stanovení optimálneho pomeru sporenia. Dotazník tak pomáha pri rozhodovaní o výbere alebo zmene dôchodkového fondu a je možné si ho robiť pravidelne.

Počas sporenia je možné dôchodkový fond zmeniť.

Sporiteľ si môže výšku úspor kedykoľvek overiť cez online rozhranie na webovej stránke svojej DSS alebo zabezpečeným hovorom na hotline, prípadne v pobočkách zmluvných finančných inštitúcií.

Zmena rozloženia úspor od 1. júla 2023

Predvolená investičná stratégia

Predvolená investičná stratégia je určená zákonom a predstavuje rozloženie úspor medzi dlhopisový garantovaný a indexový negarantovaný fond v závislosti od veku sporiteľa.

Predvolená investičná stratégia platí od 1. mája 2023

Pre nových sporiteľov platí predvolená investičná stratégia (PIS) automaticky.

PIS platí od júla 2023 pre takzvaných pasívnych sporiteľov, ktorí boli v roku 2013 presunutí do garantovaných fondov a odvtedy neurobili žiadne rozhodnutie o svojich úsporách.

Sporitelia sa môžu z PIS kedykoľvek vyviazať a kedykoľvek do nej vstúpiť.

Ako sa presúvajú úspory od 1. júla 2023

Garancie

Významným benefitom druhého piliera sú garancie úspor. Od 1.1.2023 sa garancie vyhodnocujú individuálne pre každého sporiteľa v čase, keď žiada o dôchodok z druhého piliera.

Garančný mechanizmus znamená, že keď sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, bude mať na účte v dlhopisovom fonde garantovaný minimálne rovnaký objem úspor, aký tam vložil.

Individuálne garancie v dlhopisových fondoch

Poplatky

Poplatok za správu účtu v roku 2024 bude 0,425 percenta objemu úspor ročne. Od roku 2025 bude výška poplatku 0,40 percenta ročne.

Zmena poplatkov od 1. januára 2023

Dedenie úspor

Sporiaca fáza

Nasporená suma na účte sporiteľa je predmetom dedenia alebo sporiteľ môže v zmluve uzatvorenej s DSS určiť oprávnenú osobu. Platí to aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale o dôchodok z II. piliera ešte nepožiadal.

Výplatná fáza

Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých 7 rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe alebo je predmetom dedenia. Ak sporiteľ podpíše zmluvu s poisťovňou, ale zomrie skôr, ako mu vznikne nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma, za ktorú si tento dôchodok zakúpil, je predmetom dedenia.

Pri programovom výbere je možné dediť nevyplatené prostriedky. Získa ich oprávnená osoba v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo je predmetom dedičského konania.

Ak počas poberania dočasného dôchodku zomrie poberateľ skôr, ako mu bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, zostávajúca suma nie je predmetom dedičského konania.

V prípade smrti sporiteľa, ktorý si dával vyplácať výnos z investovania, sú zvyšné nasporené prostriedky v dôchodkovom fonde predmetom dedičského konania.

Výplatná fáza

Po ukončení sporiacej fázy v druhom pilieri sa zo starobného dôchodkového sporenia vyplácajú dôchodky v rôznych formách alebo výnos z investovania.


1.

Starobný dôchodok

Podmienkou vyplácania starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. Kalkulačku na výpočet dôchodkového veku ponúka Sociálna poisťovňa

Starobný dôchodok

2.

Predčasný starobný dôchodok

Podmienkou vyplácania je vznik nároku sporiteľa na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera ku dňu začatia ich vyplácania vyššieho ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.


3.

Pozostalostné dôchodky z druhého piliera

Účelom vdovského a vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela a manželovi po smrti manželky. Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť príjem sirote v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.


4.

Výnos z investovania

Výnos z investovania nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia. Vypláca sa sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nepožiadal o dôchodok z druhého piliera a v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení si dohodol vyplácanie výnosu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, kde je sporiteľom.


Výplaty dôchodkov sa v roku 2024 riadia doterajšími pravidlami. V roku 2025 sa zmeny budú týkať programového výberu.

Zmena od 1. januára 2025

Žiadosť o dôchodok

O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok môže sporiteľ požiadať v miestnej príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej má uzatvorenú zmluvu.

Informácia pre budúceho poberateľa dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia z druhého piliera

Po podaní žiadosti o dôchodok vystaví dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu, certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte.

Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi nasledujúci deň od vyhotovenia certifikátu ponukový list s ponukami dôchodkov od jednotlivých poisťovní. Platnosť ponuky je 30 dní. Ak si sporiteľ dovtedy z predložených ponúk žiadnu nevyberie, o dôchodok môže bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

Ak si sporiteľ vyberie z ponúk v ponukovom liste, môže hneď kontaktovať príslušnú životnú poisťovňu, ktorej bola udelená licencia na vyplácanie dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia, alebo dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa vyplácajú v rôznych formách a ich výplata je dohodnutá zmluvne so životnou poisťovňou ako anuita alebo s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ako programový výber.

Starobný dôchodok


Doživotný dôchodok

Vypláca sa poberateľovi dôchodku doživotne na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku.

Dočasný dôchodok

Vypláca sa poberateľovi iba počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

Programový výber

Nasporená suma sa vypláca na základe dohody poberateľa s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku alebo dobu vyplácania.


Sporiteľom, ktorým žiadna poisťovňa neponúkla doživotný dôchodok, t. j. ich nasporená suma na osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku, je určený dočasný dôchodok, respektíve programový výber v režime malá nasporená suma.

Bezpečnosť úspor

Dodržiavanie prísnych pravidiel upravujúcich rámec starobného dôchodkového sporenia podlieha piatim stupňom kontroly, z ktorých najvýznamnejším je dohľad Národnej banky Slovenska.

Majetok na osobných dôchodkových účtoch je počas celej doby sporenia majetkom sporiteľov a tieto prostriedky sú striktne oddelené od majetku DSS.

Investičné limity

Dôchodkové fondy môžu investovať iba do kvalitných, likvidných a verejne obchodovateľných cenných papierov, ohodnotených medzinárodnými ratingovými agentúrami. Majetok investovaný do cenných papierov vydaných jedným subjektom je zákonom limitovaný.

Na dodržiavanie investičných limitov denne dozerajú depozitár a Národná banka Slovenska.

Päť stupňov kontroly

Dodržiavanie prísnych pravidiel upravujúcich rámec starobného dôchodkového sporenia podlieha piatim stupňom kontroly.

1.

Národná banka Slovenska

Je hlavným orgánom dohľadu nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Dodržiavanie zákonov a pravidiel investovania kontroluje na každodennej báze na diaľku a aj dohľadom na mieste. V prípade nedostatkov v činnosti DSS môže ukladať sankcie a v krajnom prípade odobrať licenciu.
NBS dohliada aj na banky, ktoré vykonávajú funkciu depozitára pre jednotlivé DSS a životné poisťovne, ktoré vyplácajú dôchodky z druhého piliera.

Viac informácií je na stránke www.nbs.sk.

2.

Depozitár

Depozitárom je banka, ktorá vedie účty pre všetky dôchodkové fondy v správe dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Na tieto účty prichádzajú všetky príspevky na starobné dôchodkové sporenie a následne sa investujú v súlade s investičnou stratégiou daného fondu.

DSS Depozitár
Allianz – Slovenská d. s. s., a. s. Tatra banka, a. s.
KOOPERATIVA, d. s. s., a. s. Československá obchodná banka, a. s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. Slovenská sporiteľňa, a. s.
UNIQA d. s. s., a. s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky
VÚB Generali d. s. s., a. s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky

3.

Audítor

Dôchodková správcovská spoločnosť vedie pre každý dôchodkový fond oddelené účtovníctvo. Účtovnú závierku overuje každý rok nezávislý audítor, ktorý garantuje, že účtovníctvo DSS je v súlade so zákonmi a s príslušnými daňovými predpismi.

4.

Vnútorná kontrola

Každá DSS má zo zákona ustanovenú vnútornú a od chodu firmy oddelenú kontrolnú zložku, ktorá je popri externom audítorovi garantom ďalšej nezávislej kontroly.

5.

Sporitelia

Dôchodkové správcovské spoločnosti povinne zverejňujú na webových stránkach, v periodikách a v pobočkách podrobné informácie o činnosti. Sporiteľ dostáva minimálne raz za rok bezplatne výpis z osobného dôchodkového účtu a stav účtu si môže kedykoľvek kontrolovať cez zabezpečené webové rozhranie DSS.

Na internetovej stránke musí DSS zverejňovať

  • aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v každom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje,
  • aktuálnu výšku svojich poplatkov,
  • polročné a ročné správy o svojom hospodárení,
  • údaje o svojich zakladateľoch.

Výhody sporenia v druhom pilieri

1.

Dlhodobosť a automatickosť

Automatické, dlhodobé investovanie zabezpečuje budovanie kapitálu aj napriek rôznym krátkodobým výkyvom na trhu. Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa platia z povinných odvodov každý mesiac a priebežne sa investujú.


2.

Efekt zloženého úrokovania

Princíp zloženého úrokovania spočíva v tom, že okrem vložených prostriedkov sa po vyše roku sporenia začínajú úročiť už aj úroky z vkladov. Výrazné efekty zhodnotenia v porovnaní s jednoduchým úročením sa začínajú prejavovať už po desiatich rokoch sporenia.
Pozrite si príklad


3.

Osobné vlastníctvo

Majetok na osobnom účte je osobným vlastníctvom sporiteľa.

4.

Daňová efektívnosť

Na rozdiel od podielových fondov alebo vkladov v banke sa do druhého piliera investuje z hrubej mzdy. Sporiteľ teda investuje efektívnejšie.


5.

Nízke poplatky

Druhý pilier má absolútne najnižšie poplatky za správu úspor na Slovensku vôbec v porovnaní s inými finančnými inštitúciami ponúkajúcimi podobné finančné produkty, kde patrí kolektívne investovanie a podielové fondy či doplnkové dôchodkové sporenie.


6.

Dedenie úspor

Úspory v druhom pilieri sú majetkom sporiteľa a v prípade, ak sa sporiteľ nedožije výplaty dôchodku, sú predmetom dedičského konania.

Zhodnotenie úspor

Predpokladajme, že investor v prvom roku vloží do fondu 1 000 eur. Za predpokladu dlhodobého priemerného zhodnotenia 3 % ročne táto suma bez ďalšieho vkladu po 40 rokoch narastie na

Zhodnotenie úspor

3 262 eur

pri reinvestovaní úrokov a dividend

2 200 eur

keby úroky a dividendy neboli reinvestované

Príklad zhotnotenia úspor

Dôchodky budú VYŠŠIE vďaka týmto zmenám. Zmeny v druhom pilieri

Zdroj: Ekonómia ľudskou rečou